Algemene Voorwaarden

• Particulieren

Om een behandeling/consult zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Compassion M&C een aantal voorwaarden.
Er wordt vanuit gegaan, dat je kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat, alvorens een afspraak voor een behandeling/consult te maken.

• Voor een eerste behandeling/consult wordt kort een aantal vragen gesteld ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan wordt eventueel een behandelplan gemaakt.
Voor en na elke behandeling/consult zal er (kort) geëvalueerd worden hoe deze/dit ervaren is.
Eventuele (persoons)gegevens die voor of tijdens een behandeling/consult gegeven worden, worden vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

• Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere therapeut en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg dan eerst je behandelaar.

• Als cliënt, ben je zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die tijdens het intakegesprek verstrekt wordt, zodat behandeling/consult zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

• Als cliënt neem je de volledige verantwoordelijkheid voor het aangaan van behandeling.

• Compassion M&C is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënten.

• Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten voor aanvang van behandeling/consult.

• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering binnen 24 uur van de afspraak wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
Voor niet nagekomen afspraken worden de volledige kosten in rekening gebracht.

• Hygiëne is belangrijk; dit geldt voor alle partijen.

• Bij het maken van een afspraak worden altijd naam en telefoonnummer gevraagd en indien nodig ook adres- en emailgegevens. Voor verwerking van gegevens; zie Privacy verklaring

• Wederzijds respect, in een veilige sfeer voor zowel cliënt als behandelaar, is een vanzelfsprekendheid. Derhalve worden geen andere verrichtingen gedaan, dan zoals vermeld op de website en in de folders.

• Betaling geschiedt contant of per pin direct na behandeling/consult.

• 5-Strippenkaarten zijn 2 jaar geldig na datum afgifte en niet persoonsgebonden. Geen restitutie mogelijk. Prijsverhogingen worden doorberekend.

• Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na datum afgifte en niet persoonsgebonden. Alleen bij afspraak in praktijk. Geen restitutie mogelijk. Prijsverhogingen worden doorberekend.

Bedrijven

Zoals Particulieren, met als aanvulling:

• Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Indien een proefperiode is overeengekomen beloopt deze proefperiode 1-3 maanden, tenzij anders overeengekomen.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 3 maanden. Er dient per aangetekende post te worden opgezegd.

• Per uur kunnen 1-4 personen worden behandeld, afhankelijk van de afgesproken behandeling en behandeltijd.
Cliënten (personeel) zelf zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn op plaats van behandeling/consult.
Tijdens de proefperiode kan ten behoeve van de evaluatie van de effecten van behandelingen/consulten gebruik worden gemaakt van evaluatieformulieren die de masseur ter beschikking stelt.
Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

• Bij verhindering van een cliënt kan cliënt zelf een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
Bij verhindering van de behandelaar meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijke termijn voor vervanging gezorgd, dan wel een nieuwe afspraak gemaakt.
Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van de cliënt worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de behandelaar dat toelaten.
Extra behandelingen kunnen alleen gebundeld of aansluitend aan afgesproken behandelingen plaatsvinden.

• Facturering geschiedt achteraf, doch uiterlijk in de eerstvolgende kalender maand. Extra behandelingen worden direct op de volgende factuur in rekening gebracht.
Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren, dan wel behandelingen/consulten per maand. Is geen aantal vooraf overeengekomen, dan wordt het aantal uitgevoerde behandelingen over die maand gefactureerd.
Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur op de rekening van Compassion M&C te zijn overgemaakt.
Wanneer na 30 dagen nog geen betaling is ontvangen, wordt rente in rekening gebracht. De in rekening te brengen rente bedraagt 1,5 procent per maand of gedeelte van de maand.
Wanneer twee maanden na factuurdatum geen (volledige) betaling is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven. De incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag inclusief de verschenen rente, te vermeerderen met 21% BTW. De incassokosten zijn voor rekening van de cliënt.

• Bedragen zijn netto, exclusief 21% BTW.
De tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.

• Indien een factuur meer dan 60 dagen onbetaald is gelaten, is de behandelaar gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur, inclusief rente en verschuldigde incassokosten, is verricht. In geval van opschorting blijft het bedrijf verplicht het in het contract genoemde aantal uren/ behandelingen te voldoen tot de datum van rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst.

• Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de behandelaar is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar is gedekt.